I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Polska Szkoła w Eindhoven jest szkołą społeczną opartą na bazie pracy wolontariuszy. Jest ona też członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii (www.fpsn.nl/pl/) – organizacji zrzeszającej wszystkie szkoły polskie w Holandii. Celem naszej szkoły jest szerzenie
znajomości języka polskiego, polskiej kultury i tradycji z elementami historii i geografii. Szkoła ma również na względzie przyjazne stosunki łączące Polaków i Holendrów i wspiera działania służące poznaniu się nawzajem, tolerancji i zrozumieniu między społeczeństwami obu krajów.

Szkołę tworzą:
– zarząd szkoły;
– kadra nauczycielska;
– rodzice;
– uczniowie.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej wraz z uczniami zobowiązani są do
przestrzegania praw i obowiązków zawartych w poniższym regulaminie.

II. ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Nabór do szkoły

1.1. Uczęszczanie do polskiej szkoły w Eindhoven jest dobrowolne i stanowi dodatkowe zajęcia do pełnej edukacji szkolnej zgodnej z prawem holenderskim.
1. 2. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu dydaktyczno–wychowawczego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem
regulaminu szkoły.
1. 3. Rodzice pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy i podpisuja deklarację akceptacji regulaminu szkoły, dotyczącą fotografowania dziecka oraz opieki nad dzieckiem.
1. 4. Koszty związane z uczestnictwem dziecka w zajęciach za jeden semestr sa płatne za cały semestr z góry. Opłata musi zostać uiszczona w ciągu dwóch tygodni po rozpoczęciu 2 semestru. Wysokość opłaty na dany rok szkolny jest zawsze ogłoszona na stronie internetowej szkoły.
1.5. Zapis do szkoły ma charakter ciągły i jest automatycznie przedłużany na kolejne lata. W razie rezygnacji, trzeba o tym pisemnie poinformować zarząd szkoły nie później niż 6 tygodni
przed zakończeniem semestru poprzedzającego rezygnację. Brak takiej informacji świadczy o zgodzie do kontynuacji nauki i obowiązku opłaty za naukę.

2. Terminy i czas trwania zajęć.

2.1. Zajęcia mają miejsce średnio dwa razy w miesiącu w trakcie roku szkolnego holenderskiego i rozpoczynają się w miarę możliwości w pierwszą sobotę września i kończą w ostatnią sobotę czerwca. W trakcie ferri i wakacji szkolnych nie ma zajeć. W jednym semestrze zajęcia odbywają się 10 razy czyli w jednych roku szkolnym 20.
2.2. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają do godziny 13.00.
2.3. W trakcie zajęć uczniowe mają krótką przerwę w trakcie której spożywają własne przyniesione jedzenie i picie. Potem w miarę możliwości jeszcze krótko bawią się na dworze.

3. Uczniowie

3.1. Uczniem Polskiej Szkoły w Eindhoven może być każde dziecko w wieku od 4 do 12 lat, które chce uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w języku polskim.
3.2. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności
osobistej oraz szanujący ich przekonania osobiste, ich pochodzenie kulturowe, etniczne,
językowe oraz wyznania religijne.
3.3. Uczniowie (powiadomieni przez rodziców o regulaminie) zobowiązują się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu szkoły.
3.4. Uczniowie mają obowiązek traktowania wszystkich członków szkoły z szacunkiem.
3.5. Uczniowie zobowiązują się do utrzymywania czystości w szkole, poszanowania budynku szkoły oraz wszystkich przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły w czasie lekcji jak również w czasie trwania przerw między lekcjami.
3.6. Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie.
3.7. Obowiązkiem wszystkich uczniów jest odrabianie pracy domowej i przygotowywanie się
do zajęć.
3.8. Uczniowie powinni czynnie, aczkolwiek dobrowolnie, uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także w organizowanych uroczystościach szkolnych.
3.9. Uczniowie nie mogą spożywać posiłków w trakcie trwania lekcji oraz w miare mozliwosci nie powinni przynosić do szkoły i na jej terenie spożywać słodyczy oraz napojów gazowanych.
3.10. Uczniowie nie mogą zostawać w klasie na przerwach bez nadzoru nauczyciela. 3
3.11. Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, a więc pomiędzy godziną 10.00 i 13.00.
3.12. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych, takich jak telefony komórkowe, itp. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich uszkodzenia lub zaginięcia.
3.13. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły alkoholu, papierosów oraz innych niedozwolonych prawem używek, nie mogą ponadto być pod ich wpływem. Złamanie tego paragrafu grozi natychmiastowym, dyscyplinarnym wydaleniem ze szkoły. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły także przedmiotów takich jak scyzoryk, noże czy inne ostre narzędzia, które mogą spowodować skaleczenie siebie lub innych.
3.14. Do szkoły nie wolno przyprowadzać zwierząt.
3.15. W przypadku łamania Regulaminu uczeń zostanie upomniany słownie. W przypadku wielokrotnego łamania regulaminu uczeń może zostać wydalony ze szkoły (bez zwrotu oplaconego czesnego).

4. Rodzice

4.1. Wszyscy rodzice/opiekunowie posyłający swoje dzieci do Polskiej Szkoły w Eindhoven zobowiązani są do:
a) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia,
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
c) uczestniczenia w zebraniach szkolnych organizowanych średnio raz na semestr (wiadomość o nich będzie na czas wysłana),
d) zgłaszania nieobecności dziecka na zajęciach telefonicznie, drogą mailową lub poprzez sms do osoby koordynującej pracę dydaktyczną szkoły. W przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności i braku kontaktu ze szkołą
uczeń/nnica zostaje skreślony/a z listy.
e) powiadomienia o decyzji wycofania dziecka ze szkoły,
f) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie (do końca września za pierwszy semestr, do konca lutego za drugi semestr),
g) punktualnego przyprowadzania dzieci do szkoły,
h) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji i po skończeniu zajęć,
i) pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych,
j) jeśli to konieczne, pomocy w przygotowywaniu szkoły i klas do zajęć oraz ich sprzątniecia po ukończonych zajęciach (wedle ustalonego grafika).
k) zapoznawania się z komunikatami i zawiadomieniami otrzymywanymi przez uczniów lub bezpośrednio ze szkoły droga e-mailowa lub przez grupę WhatsApp.
4.2. Rodzice lub opiekunowie będą obciążani wszelkimi kosztami szkód spowodowanych przez ich dzieci w szkole.
4.3. Rodzice posyłają dzieci do szkoły na własną odpowiedzialność.
4.4. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4.5. Rodzice nie mogą przynosić do szkoły alkoholu i niedozwolonych prawem używek, nie mogą również przebywać na terenie szkoły będąc pod ich wpływem.
4.6. W razie choroby dziecka personel szkoły nie jest upoważniony do podawania leków. Jeżeli, według nauczyciela, stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.
4.7. Rodzice są zobowiązani do zgłaszania zmian danych personalnych (adres, telefon kontaktowy, e-mail), które są wykorzystywane do utrzymywania kontaktu ze szkołą.

III. PRYWATNOŚĆ.

1. Rodzice zgadzają się by otrzymywać różne informacje dotyczące szkoły drogą e-mailową i/lub przez grupę WhatsApp i tym sam zgadzają się na udostępnienie swojego adresu emailowego i numeru telefonu w tymże celu. W razie braku zgody prosimy o pisemne lub mailowe powiadomienie o tym. Brak sprzeciwu oznacza zgodę.
2. W trakcie różnych imprez czy zajęć robimy czasem zdjęcia, które mogą pojawić się na stronie internetowej szkoły lub na stronie Facebook. Staramy się by nacisk był na zabawę, zajęcia, a zdjęcia grupowe a nie indywidualne. Jeśli rodzice nie życzą sobie, by zdjęcie ich dziecka pojawiało się w tych mediach bardzo prosimy by dać o tym znać wysyłając maila na adres e-mailowy szkoły. Brak wiadomości oznacza zgodę.